AI modul

ai modul logo černé

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť MPM-Quality v.o.s. so sídlom Příborská 1473, Frýdek-Místek 738 01, Česká republika, IČO: 47987430, DIČ: CZ47987430, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel AXVIII, vložka 956; („zákazník; spotrebiteľ“).

2. Odchylné dojednania kúpnej zmluvy (záväzné objednávky kupujúceho potvrdené predávajúcim) majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

3. Tovarom sa rozumie modul dodávaný predávajúcim, ktorý je čo do druhu, spôsobu prevedenia, vlastností a ceny špecifikovaný v produktových listoch, ktoré zákazník obdrží na základe konkrétneho dopytu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

4. Dodávky tovaru podľa jednotlivých objednávok kupujúceho sú považované za samostatné kúpne zmluvy, ktorých režim je stanovený týmito obchodnými podmienkami, ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve či zmluve o dielo uvedené inak.

II. Predmetom kúpnej zmluvy

Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv sú nasledujúce hlavné záväzky zmluvných strán:

a) na strane predávajúceho:

– záväzok odovzdať na základe zmluvy o dielo kupujúcemu vec, ktorá je predmetom kúpy (ďalej tiež „tovar“) – záväzok umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom kúpy

b) Na strane kupujúceho:

záväzok prevziať vec, ktorá je predmetom kúpy od predávajúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu veci, ktorá je predmetom kúpy

III. Objednávka a dodávka tovaru

Dodávka tovaru bude uskutočnená nasledujúcim spôsobom:

1. Objednávka:

a) Zboží bude zo strany predávajúceho dodané kupujúcemu na základe jeho objednávky obsahujúcej údaje o zboží z produktového špecifikácie predávajúceho a následnej zmluvy o dielo.

b) Objednávku lze uskutečnit písemně na e-mailovou adresu prodávajícího. Objednávka je závazná až ve chvíli, kdy bude prodávajícím kupujícímu potvrzena e-mailem s doplněnou vzájemnou specifikací.

c) Ak objednávka nie je uskutočňovaná na formulároch prodávajúceho, musí objednávka obsahovať aspoň nasledujúce náležitosti: – dátum vystavenia objednávky, dátum dodania tovaru – špecifikáciu objednaného tovaru podľa označenia v produktových špecifikáciách predávajúceho (cenníky, produktové listy, atď.).

d) Každá objednávka musí obsahovať podpis alebo písomné potvrdenie o akceptácii, ktoré identifikuje kupujúceho, vrátane podpisu a akceptácie predávajúceho.

f) Ak nie sú osoby oprávnené uskutočniť objednávku v mene kupujúceho uvedené v rámcovej kúpnej zmluve, je v mene kupujúceho oprávnená uskutočniť objednávku osoba, ktorú k tomu kupujúci poverí, alebo je to vzhľadom na jej pracovné zaradenie obvyklé; v prípade zmeny je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne, inak predávajúci nezodpovedá za prípadné objednávky vykonané neoprávnenou osobou.

g) výroba tovaru spravidla tvoja 45 – 60 dní.

2. Potvrdenie objednávky, uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy:

a) Kupujúci berie na vedomie, že je povinný potvrdenie objednávky skontrolovať (najmä z hľadiska neúmyselných chýb a chýb v písaní);

b) Pokiaľ objednávka spĺňa požiadavky stanovené týmito VOP a predávajúci je schopný realizovať dodávku tovaru podľa požiadaviek kupujúceho, je pripravená jednotlivá zmluva o dielo uzavretá dňom, kedy kupujúci potvrdí návrh tejto zmluvy o dielo vlastným podpisom.

3. Zmena objednávky kupujúcim:

Pokiaľ kupujúci počas uskutočnenia zmluvy o dielo požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne alebo telefonicky bez zbytočného odkladu, zmena objednávky podlieha súhlasu predávajúceho, ktorý tieto zmeny zaznamená písomne.

4. Zmena objednávky predávajúcim

Pokiaľ predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že dodávku tovaru nie je možné realizovať za podmienok uvedených v zmluve o dielo (najmä v časti týkajúcej sa termínu dodania), oznámi túto skutočnosť kupujúcemu. V prípade, že kupujúci návrh nových podmienok schváli, dôjde zo strany predávajúceho k vyznačeniu odlišných podmienok dodávky tovaru do pôvodnej zmluvy o dielo, ak sa strany nedohodnú inak.

5. Úplnosť objednávky

a) Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za neúplnosti či nepresnosti v dodávkach tovaru, ktoré majú pôvod v nesprávnych či nepresných objednávkach kupujúceho. Upresnenie objednávky podľa ods. 2 písm. a) z dôvodu jej neúplnosti či nepresnosti je právom predávajúceho, nie jeho povinnosťou. Technická špecifikácia jednotlivých výrobkov predávajúceho, ich komponentov a súčasti, medzné rozmery a štandardné prevedenie sú uvedené v prílohe zmluvy o dielo.

6. Termín dodávky:

a) Termín dodávky tovaru je závislý na výrobnej kapacite predávajúceho a spôsobe prepravy tovaru ku kupujúcemu. Požadovaný termín dodávky (s rešpektovaním výrobných a rozvozových termínov) uvedie predávajúci v jednotlivej zmluve o dielo.

b) Pokiaľ predávajúci nie je schopný v požadovanom termíne dodávku realizovať, má právo (a to aj po uzavretí zmluvy) stanoviť nový, neskorší termín dodania a o tomto novom termíne dodania upovedomí kupujúceho.

7. Miesto dodávky:

a) Miestom dodávky tovaru je adresa uvedená ako sídlo kupujúceho či miesto jeho podnikania, ak nie je uvedené v zmluve o dielo niečo iné.

8. Odovzdanie a prevzatie tovaru

Predávajúci splní svoj záväzok odovzdať tovar kupujúcemu:

a) tovar odovzdá v mieste dodávky kupujúcemu alebo ním poverenej osobe s odovzdávacím protokolom; a umožní tak kupujúcemu nakladať v tomto mieste s tovarom a včas mu to oznámi;

b) Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu osoby ním určené a oprávnené prevziať tovar za kupujúceho. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci oprávnený odovzdať tovar v mieste dodávky osobe, ktorá bude prítomná na mieste dodania a ktorá prevzatie tovaru potvrdí.

c) Kupujúci splní svoj záväzok prevziať tovar tým, že zabezpečí prítomnosť osoby určenej na prevzatie tovaru v mieste dodávky. Predávajúci odovzdá určenej osobe odovzdávací protokol, ktorý obe strany potvrdia svojimi podpismi a zároveň odovzdá vyúčtovaciu faktúru na kúpnu cenu dodávky tovaru.

IV. Kúpna cena

1. Konečná kúpna cena za tovar je stanovená na základe spracovanej individuálnej objednávky a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny s ohľadom na zmenu cien dopravy.

2. Výška kúpnej ceny môže byť upravená v zmluve o dielo alebo po dohode prílohou zmluvy o dielo; zmena individuálnej kúpnej ceny bude realizovaná tak, že predávajúci zašle kupujúcemu návrh nového znenia prílohy. Za súhlasu kupujúceho so zmenou individuálnej kúpnej ceny je považované uskutočnenie ďalšej objednávky na dodávku tovaru zo strany kupujúceho po návrhu zmeny individuálnej kúpnej ceny.
3. V prípade, že dôjde k zmene cien vstupov, energií, dopravy či iným skutočnostiam majúci vplyv na cenu tovaru, je predávajúci oprávnený znížiť o cenu menejprác a zvýšiť o cenu viacprác. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zaplatenie vyššej ceny, pokiaľ výsledná cena viacprác prekročila pôvodnú cenu v medziach limitu – max. 10 %. Menejprácou sa rozumejú dodávky a výkony, o ktoré Zmluvné strany znížia rozsah diela dojednaný touto zmluvou. Viacprácou sa rozumejú dodávky a výkony, o ktoré Zmluvné strany zvýšia rozsah diela dojednané touto zmluvou. Cenu menej – či viacprác Zmluvné strany stanovia na základe rozpočtu, ktorý je súčasťou dokumentácie. Ak neobsahuje príslušnú položku, použije sa cena obvyklá v mieste a čase. 10 %. Méněprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany sníží rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Víceprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany zvýší rozsah díla sjednaná touto smlouvou. Cenu méně – či víceprací Smluvní strany stanoví na základě rozpočtu, který je součástí dokumentace. Neobsahuje-li příslušnou položku, použije se cena obvyklá v místě a čase.

V. Spôsob úhrady kúpnej ceny

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, bude cena zo strany kupujúceho zaplatená v troch platbách, a to:

a) pri vytvorení objednávky a podpise zmluvy o diele uhradí kupujúci predávajúcemu bezhotovostne na bankový účet 50 % z dohodnutej kúpnej ceny,

b) pri začatí dopravy tovaru, nalodenia, uhradí kupujúci predávajúcemu bezhotovostne na bankový účet ďalších 30 % z dohodnutej kúpnej ceny,

c) pri odovzdaní tovaru uhradí kupujúci predávajúcemu bezhotovostne na bankový účet zvyšných 20 % z dohodnutej kúpnej ceny.

2. Predávajúci má právo vystaviť zálohovú faktúru na vyúčtovanie kúpnej ceny dodávky za tovar dňom uzavretia zmluvy o dielo kupujúcim.

3. Právo vystaviť konečnú faktúru na vyúčtovanie kúpnej ceny dodávky vzniká predávajúcemu dňom uskutočnenia dodávky, tj odovzdaním tovaru kupujúcemu.

4. Faktúra bude doručená kupujúcemu spolu s tovarom a plní spravidla aj funkciu dodacieho listu. Kupujúci určuje a splnomocňuje osobu oprávnenú na prevzatie tovaru podľa § 3 ods. 8 rovnako ako osobu oprávnenú na prevzatie faktúry za kupujúceho. Faktúra môže byť taktiež kupujúcemu odoslaná prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú kupujúci uviedol v zmluve o dielo, prípadne v jednotlivej objednávke.

5. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny u predchádzajúcich dodávok tovaru, je predávajúci oprávnený podmieniť ďalšie dodávky tovaru doplatkom kúpnej ceny, s ktorou je kupujúci v omeškaní a platbou kúpnej ceny nasledujúcich dodávok tovaru.

VI. Výhrada vlastníckeho práva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare však na kupujúceho prechádza už jeho prevzatím. Pokiaľ bol zo strany kupujúceho tovar zabudovaný tretej osobe pred splatnosťou kúpnej ceny, je kupujúci povinný prijaté plnenia za tovar od tretej osoby použiť prednostne na platbu kúpnej ceny predávajúcemu.

VII. Prechod nebezpečenstva škody za škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho:

a) dňom uskutočnenia dodávky, tj odovzdaním tovaru kupujúcemu

VIII. Chyby tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar:

a) v množstve a prevedení, ktoré je stanovené v jednotlivých kúpnych zmluvách;

b) v kvalite, ktorá je stanovená pre konkrétny druh tovaru jeho produktovou špecifikáciou

2. Ak produktová špecifikácia neurčuje akosť alebo prevedenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a prevedení, ktoré sa hodí na účel stanovený v zmluve, alebo ak nie je tento účel v zmluve stanovený, tak na účely obvyklé.

3. Ak poruší predávajúci povinnosti stanovené v ods. 1., 2. tohto článku, má tovar vady.

4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, hoci sa objaví až neskôr.

5. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri jej prevzatí.

6. Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky tovaru a ďalších zjavných vád je kupujúci povinný vykonať pri prevzatí tovaru a zistené vady zapísať do odovzdávacieho protokolu. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezaistí, aby bol prehliadnutý v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, nemôže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke.

7. Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.; ak je záručná doba dlhšia, platí namiesto dvoch rokov dĺžka záručnej doby.

8. Predávajúci poskytuje záruku za akosť dodaného tovaru. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmienky a rozsah záruky je stanovený samostatným vyhlásením predávajúceho vo forme záručného listu a reklamačného poriadku, ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté niečo iné.

9. Ďalšie podrobnosti ohľadom uplatňovania vád a ich vybavovania, ako aj ďalšie záležitosti, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je pre obe strany záväzný.

IX. Ostatné ustanovenia

1. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb. a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom č. 89/2012 Zb.

X. Reklamačný poriadok

Reklamácia sa riadi podľa občianskeho či obchodného zákonníka v nadväznosti na objednávku.

XI. Ustanovenia prechodné a záverečné

Ustanovenia týchto obchodných podmienok nadobúdajú svoju účinnosť dňom 1. 3. 2024. 3. 2024.

Režimu týchto obchodných podmienok podliehajú jednotlivé kúpne zmluvy a objednávky dodávok tovaru uskutočnené po nadobudnutí účinnosti týchto podmienok.

Návrat hore